Obchodní podmínky pro užívání e-programu Cviky pro nohy – úplné znění z 15. 5. 2016

Obchodní podmínky pro poskytování dalších služeb – úplné znění ze 7.11. 2016

1. Provozovatel

Součástí obsahu na internetové adrese www.vladanabotlikova.cz je členská sekce s e-programem Cviky pro nohy
(dále stránky Cviky pro nohy, případně stránky). Přístup do členské sekce je možný za jednorázovou úhradu.
Provozovatelem stránek je PaedDr. Vladana Botlíková, CSc. Její živnostenský list vydal dne 2. 6. 2005 živnostenský odbor Úřadu MČ Praha 6, Československé armády 23, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 52, pod číslem jednacím ŽO/U7715/2005/Hra.

Součástí obsahu na internetové adrese www.vladanabotlikova.cz je nabídka dalších služeb v sekci Služby. Je tím míněna nabídka odborných seminářů, přednášek, cvičebních kurzů, cvičebních lekcí a individuálních konzultací.

2. Členství

Při objednávání členství provozovatel neověřuje správnost uváděných údajů. Členové jsou na stránkách registrováni a členství v sekci není časově omezené. Členství neopravňuje člena k jinému užití obsahu stránek Cviky pro nohy než pro jeho osobní potřebu. S členstvím je neslučitelné, aby člen poskytoval své přihlašovací údaje pro vstup na stránky dalším osobám, fyzickým či právnickým. Prokáže-li se takové jednání člena, je provozovatel oprávněn jeho členství v sekci ukončit. V případě ukončení členství z tohoto důvodu si provozovatel vyhrazuje právo vymáhat po bývalém členovi náhradu škody, kterou svým jednáním provozovateli způsobil.

3. Dodržování Obchodních podmínek členem

Provozovatel má za to, že člen (resp. zájemce o další služby) se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a vstupem do členské sekce se zavázal je dodržovat.

4. Poskytovaná služba

Provozovatel poskytuje členovi prostřednictvím stránek Cviky pro nohy službu spočívající ve zpřístupnění výhradně obecných informací o souvislostech, které podle současného stavu vědeckého poznání existují zejména mezi dlouhodobě uplatňovanými pohybovými stereotypy, vlivy prostředí, některými zdravotními problémy a tělesným cvičením. Ač stránky Cviky pro nohy obsahují orientační testy, součástí poskytované služby nikdy není stanovení zdravotní diagnózy člena nebo její dílčí části. Ač stránky Cviky pro nohy obsahují řadu doporučených cviků a cvičebních programů, součástí poskytované služby nikdy není léčba případných zdravotních problémů člena. Zdravotní diagnózu člena může stanovit výhradně lékař na základě vyšetření. Ten také případně doporučuje vhodnou léčbu. Součástí poskytované služby nikdy nejsou ani záruky, že provádění cvičení, která stránky obsahují, povede ke zlepšení zdravotního stavu člena, nebo že ho nezhorší. Provozovatel totiž mimo jiné nezná zdravotní stav člena ani přesnou povahu jeho případných zdravotních problémů. Nemůže ani zajistit, aby člen správně prováděl obecně doporučované testy a cvičení. Je odpovědností člena, aby slučitelnost obecně doporučovaných testů a cvičení se svým zdravotním stavem konzultoval s lékařem.

5. Užití obsahu stránek Cviky pro nohy

Veškerý obsah stránek Cviky pro nohy, zejména videa, fotografie, kresby, logo, texty a pomůcky, je autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Pokud u některé části stránek Cviky pro nohy není výslovně uvedeno, že je možné ji dále šířit, je třeba k jinému použití obsahu stránek nebo jeho částí než pro osobní potřebu člena předem získat písemný souhlas provozovatele.